แหล่งให้บริการอบรมเกี่ยวกับความรู้แบบออนไลน์

ข่าว และ บทความ


คปภ. เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง สำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งแต่หายดีแล้ว ให้สามารถทำประกันภัยได้

1 มีนาคม 2567 Admin01 Dhipaya 0 ข่าวประชาสัมพันธ์

    29 กุมภาพันธ์ 2567 : นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ.โดยสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งส่วนบุคคล (สำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย แต่ปัจจุบันได้รับการรักษาพยาบาลหายแล้วหรืออยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้

    โดยสำนักงาน คปภ. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ฯ ไปปรับปรุงเงื่อนไข และข้อตกลงคุ้มครอง รวมทั้งใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อให้เหมาะสมเกิดความชัดเจน และเป็นแบบประกันภัยสุขภาพที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว จะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้อย่างทั่วถึงและทำให้ระบบประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน

 

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<<

CR. www.sequelonline.com

ที่เกี่ยวข้อง ข่าว

ยังไม่มีความคิดเห็น คุณเป็นคนแรกที่แสดงความเห็น